Obchodní podmínky

Kategorie

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

Nákup mohou uskutečnit právnické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami (dále též „OP“). Právní vztahy, které nejsou těmito OP výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“). 

Prodávajícím je společnost ASEKO, spol. s r.o., IČ: 40766471, se sídlem Maternova 5, 148 00 Praha 4, zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2870. 

Kupující je podnikatel, který nakupuje výrobky, či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

2. Zpracování osobních údajů a jejich využití 

Přístup na stránky orders.aseko.com může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Kupujícího. Osobní údaje budou zpracovány Prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro Kupujícího vyplývajících. Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

3. Objednání zboží a uzavření smlouvy 

Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Po potvrzení a odeslání objednávky je objednávka závazná. Prodávající oznámí Kupujícímu potvrzení objednávky na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Automaticky zasílané oznámení o doručení objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky. 

Odesláním objednávky Kupující akceptuje tyto OP a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena emailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou dle ObčZ a těmito OP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. 

4. Cena a platba 

Ceny uvedené na webových stránkách orders.aseko.com jsou uváděny jako konečné, bez DPH a včetně DPH. Náklady na dopravu jsou následně přičteny k ceně zboží v objednávkovém formuláři. 

Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, slouží zároveň i jako daňový doklad. 

5. Dodací lhůta 

Dodací lhůta začíná běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto OP, tj. po odeslání potvrzujícího emailu (akceptace) ze strany Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny u každého výrobku a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání.

6. Podmínky dodání zboží 

Podmínky dodání zboží se řídí jednotlivou objednávkou. Konkrétního přepravce, který zásilku doručí, určuje Prodávající, podle charakteru a objemu objednaného zboží Kupujícím. 

Kupující je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Jeví-li zásilka známky zjevného poškození nebo jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, je Kupující povinen převzetí zásilky odmítnout. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození výrobku při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. 

Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je zasílána elektronicky ve formě .pdf souboru emailem v okamžiku expedice zboží na emailovou adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce. Odesláním objednávky Kupující souhlasí s fakturací elektronickou formou. 

7. Práva Kupujícího z vadného plnění a servis 

Veškerá práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. ObčZ.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou volně přístupné na webových stránkách orders.aseko.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. OP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi souhlasí. Na OP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

V Praze dne 1. 7. 2015 


Počkejte prosím...